Program

W przypadku funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego, która ze swej natury nie jest funkcją „polityczną”, określenie „program wyborczy” wydaje się być czymś nie do końca zgodnym z istotą funkcji, o którą się ubiegam. Nie chodzi przecież o formułowanie górnolotnych haseł, czy tez, które wprawdzie dobrze brzmią, ale nie są adekwatne do zadań jakie wypełniać ma Rzecznik Dyscyplinarny.

Dotychczasowe doświadczenia w sprawowaniu funkcji Rzecznika pozwalają mi natomiast skupić się na tym co jest potrzebne i praktyczne, nie zaś na tym, co niektórym może się takim wydawać.

Obrona adwokatów przed zalewem niesłusznych skarg

W oparciu o doświadczenia wynikające z moich dotychczasowych kadencji pragnę wskazać, iż jako główne zadanie Rzecznika Dyscyplinarnego postrzegam obronę adwokatów przed zalewem skarg pochodzących od coraz bardziej roszczeniowych klientów jak też tych, którymi Autorami są instytucjonalni uczestnicy postępowań, nie znający specyfiki wykonywania zawodu adwokata. To właśnie ten deficyt wiedzy zdaje się być przyczyną upatrywania deliktów dyscyplinarnych w tym co jest zwykłą codzienną adwokacką aktywnością. Wystarczy wskazać, iż na przestrzeni lat 2016-2020 do referatu Rzecznika wpłynęło ponad 630 spraw. Ponad 400 z nich okazało się być całkowicie bezzasadnymi.

Rozwój

Jestem przekonany, że tylko stałe podnoszenie kompetencji jest fundamentem efektywnej pracy. Dlatego w kolejnej kadencji chciałbym uruchomić program kursów i szkoleń umożliwiających stałe doskonalenie posiadanej przez Zastępców Rzecznika wiedzy oraz umożliwiający międzyizbową wymianę poglądów i doświadczeń wynikających z pełnionych funkcji. Chciałbym również wprowadzić praktykę konsultacji z Rzecznikiem Dyscyplinarnym na szczeblu Naczelnej Rady Adwokackiej a także z sędziami przy NRA, co niewątpliwie przyczyni się do usunięcia wątpliwości związanych z praktyką stosowania prawa.

Integracja

Dla poprawy komfortu wykonywania zawodu chciałbym zainicjować powstanie sekcji, której aktywność będzie ukierunkowana na zagadnienia stricte etyczne, a które równocześnie wyznaczają granice naszej legalnej aktywności zawodowej. Uzyskałem zapewnienie ze strony Autorytetów świata nauki, a przy tym adwokatów, iż mogę liczyć na ich merytoryczne wsparcie w pracach sekcji etycznej, do której chciałbym zaprosić także nasze młodsze Koleżanki i Kolegów, aplikantów naszej Izby.

Zespół

Chciałbym jeszcze bardziej intensywnie niż do tej pory pracować nad budowaniem zespołu moich zastępców, którzy są gwarancją sprawnego prowadzenia postępowań. Uzyskałem zapewnienie, iż są oni zainteresowani współpracą ze mną jako Rzecznikiem Dyscyplinarnym także w przyszłości, co niewątpliwie stanowi fundament pracy Referatu. Chciałbym zainteresować współpracą także Kolezanki i Kolegów, którzy do tej pory nie angażowali się w prace samorządu. Dotyczy to także uczestnictwa w pracach Komisji Ochrony Prawnej, ciała szczególnie ważnego dla nas wszystkich, bo zajmującego się na bieżąco tym, co w codziennej pracy nam przeszkadza.

Zmiany w Kodeksie Adwokackiej Etyki

Każdy z adwokatów posiada określone doświadczenia związane z wykonywaniem zawodu, także w zakresie norm deontologicznych. Bardzo wielu wartościowych pomysłów nie udaje się zrealizować, czasami tylko dlatego, że nasze Koleżanki i Koledzy tych sugestii nie przekazują. Zmiany w naszych etycznych regulacjach powinny mieć charakter ewolucyjny. Dlatego chciałbym zainicjować pracę Komisji, która co najmniej raz w roku opracuje, choćby cząstkowe propozycje zmian w obowiązujących normach deontologicznych. Myślę, że relacje z NRA i Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury pozwolą na wprowadzenie odpowiednich zmian z korzyścią dla nas wszystkich.

Usprawnienia natury technicznej i organizacyjnej

W ostatnich latach dzięki aktywnej polityce Dziekana ORA udało się wyremontować i doposażyć także pomieszczenia Referatu Rzecznika Dyscyplinarnego. Chciałbym dalej zabiegać o kolejne środki usprawniające naszą codzienną pracę. Od Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wiem, że NRA opracowuje całościowy, spójny projekt cyfryzacji, którego standard zapewni bezpieczne przetwarzanie danych i sprawną międzyizbową komunikację. Ma on zostać w całości sfinansowany ze środków NRA i zapewnić jednolite dla wszystkich Izb Adwokackich narzędzia. Dlatego właśnie zamierzam aktywnie uczestniczyć w pracach nad tym projektem i jego wdrożeniem w naszej Izbie, co sprawia, że oddolne jednostkowe inicjatywy w tym zakresie są zbędne a nadto ekonomicznie nieuzasadnione.